JEHA Utbildning

IBIC - individens behov i centrum

"Bara" en metod för att göra det vi ska

IBIC – individens behov i centrum. Visst hör man genom att bara se det i skrift att det är så självklart? Och det borde det vara för IBIC är egentligen ”bara” en metod för att göra det vi ska.

Arbetssättet IBIC utgår från socialtjänstens mål och värdegrund. Utöver utgångspunkterna i lagstiftningen bygger arbetssättet IBIC på nationell informationsstruktur, NI, samt det nationella fackspråket som består av Socialstyrelsens termbank och begreppssystem som exempelvis klassifikationer.

I IBIC används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. IBIC ger stöd för hur ICF kan tillämpas i socialtjänsten för att beskriva och dokumentera individens behov i det dagliga livet.

Varför IBIC?

Gemensamt språk

Med metoden IBIC – individens behov i centrum tillämpas användning av gemensamt språk och kunskapssyn för att förstå och beskriva resurser, behov och mål i det dagliga livet, vilket ger bättre möjlighet att anpassa stödet utifrån individens behov.

Strukturerad dokumentation

Med metoden IBIC används en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som utgår från ett gemensamt språk , vilket kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre informationsöverföring och ger förutsättningar för en mer sammanhållen planering och genomförande av beslutade insatser.

Följa upp mål

Med IBIC-metoden blir det tydligare för både beställare och utförare att följa upp ett resultat och värdera måluppfyllelse för individen, vilket kan sammanställas på olika nivåer och ingå som ett av flera underlag för verksamhetsuppföljning och bidrar till utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst.

Kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa er organisation att jobba med IBIC!

Webbutbildning: IBIC i praktiken - inriktning LSS

Denna webbutbildning vänder sig till dig som möter personer med beslut om insatser enligt LSS och som vill få större kännedom om vad IBIC, individens behov i centrum, är och hur det kan förbättra kvaliteten i verksamheten.

Många utbildningar som berör IBIC kan upplevas som tungrodda, teoretiska och har ett stort fokus på dokumentation. Här knyter vi i stället IBIC till ett sammanhang av LSS, delaktighet, behov och brukaren i det praktiska arbetet på ett lättillgängligt sätt.