JEHA Utbildning

Värderingsdrivna organisationer..

..är de mest framgångsrika och lönsamma i världen!

En värdegrund synliggör centrala värden i ett samhälle, en organisation eller en grupp och synliggjors genom hur enskilda individer väljer att handla gentemot varandra.

Det kan ses som ett etiskt förhållningssätt. Yrkesverksamma inom socialtjänsten behöver reflektera över hur man i praktiken tillämpar principen om alla människors lika värde. Det finns annars en risk att organisatoriska och ekonomiska styrfaktorer tar över och att det sociala arbetet förlorar det som är det viktiga, den enskilda människan.

Hur ska vi jobba med vår organisationskultur?

Genom att synliggöra individens värderingar, hur arbetsplatsens värderingar är samt vad som önskas så har vi bra utgångsläge att prata utifrån i strukturerade dialoger. Vi pratar om hur beteendet påverkas av våra värderingar, hur det syns på arbetsplatsen. Vi gör en handlingsplan och vi följer upp. Hur mycket vi är med i den praktiska processen bestämmer ni.

Ett steg i taget. Gör synligt, ha dialog, gör plan och följ upp!

Barett-modellen

Ursprungligen utvecklad 1997 av Richard Barrett, modellen bildades genom att utnyttja antik österländsk filosofi för att utöka Maslows koncept om självförverkligande i hans behovshierarki. Resultatet var en skildring av hela spektrumet av behov som ligger bakom mänsklig motivation och beteende.

Sedan uppkomsten av humanistisk psykologi, och ytterligare energiserad av den positiva psykologirörelsen, har psykologer försökt karakterisera de fullaste uttrycken för den mänskliga naturen. Forskning om mänsklig blomstring har visat att de hälsosammaste exemplen på mänsklig natur är levande, kreativ, tillväxtorienterad, ansluten till andra och dedikerad till att göra ett positivt bidrag till något som är större än dem själva.

Barrett-modellen skisserar en väg till mänsklig blomstring med ett tredelat ramverk, som består av:

1) etablera en grund genom fysisklivskraft, säkra relationer och effektiv prestation

2) ständigt utvecklas genom att omfamna autonomi och tillväxt, och

3) arbeta mot måluppfyllelse genom anpassning till det sanna jaget, samarbete med andra i ett gemensamt syfte och bidrag till det större bästa.

Stående på Abraham Maslows axlar, och fortsätter att stödjas av framväxande teorier inom psykologi med betydande mängder empiriska bevis, belyser Barrett-modellen tydligt vad som behövs för att människor ska blomstra och frodas.

Jeanette Hagelid är certifierad att arbeta utifrån modellen Barret Value Centre och att utföra mätning och dialog. Välkommen att höra av dig om du är nyfiken på hur vi genom att välja vilka ord som är viktiga för oss kan få fram bra dialoger om vart vi är , vart vi ska och vad vi behöver göra.